25.01.23
Co robić po wypadku samochodowym w Nowym Jorku?
Każdy wypadek samochodowy jest dla jego uczestników szokiem. Wypadki mają to do siebie, że są to z reguły zdarzenia nagłe i trudne do przewidzenia. Poza tym, każdy wypadek jest inny. Zawarte poniżej porady prawdopodobnie umkną Państwa pamięci, proszę jednak na wszelki wypadek zachować poniższe informacje. więcej»

KONTAKT


HomeBlog › Pracowałeś w strefie World Trade Center?

Pracowałeś w strefie World Trade Center?

12.22.2015

Informacja dotyczy wszystkich pracowników, którzy w okresie od 11 września 2001 do 12 września 2002 pracowali przy akcji ratowniczej, odgruzowywaniu lub oczyszczaniu strefy WTC!

Wszyscy pracownicy, którzy w okresie od 11 września 2001 do 12 września 2002 pracowali przy akcji ratowniczej, odgruzowywaniu lub oczyszczaniu strefy WTC, powinni się zarejestrować w Urzędzie Odszkodowań Pracowniczych Stanu Nowy Jork do dnia 11 września 2014 roku. Zabezpieczy to ich prawa do ewentualnych świadczeń w przyszłości na wypadek choroby związanej z wykonywaną wówczas pracą. Dotyczy to również pracowników, których wcześniejsze zgłoszenia zostały odrzucone ze względu na ich nieterminowe złożenie. Rejestracja polega na złożeniu pisemnego oświadczenia o uczestniczeniu danej osoby we wspomnianym okresie w pracach na terenie strefy WTC, Fresh Kills Landfill, na barkach i przystaniach, skąd odpływały barki z gruzem wywożonym z WTC oraz w kostnicach. Nie ma znaczenia czy w związku z wykonywaną tam pracą osoba składająca oświadczenie w chwili obecnej choruje, czy pozostaje w zdrowiu i nie odczuwa na razie negatywnych skutków wykonywanej wówczas pracy.

Departament zdrowia stale nadzorujący i weryfikujący listę schorzeń uznanych za związane z pracą na terenie WTC po atakach 9/11 uznał, że niektóre schorzenia mogą dawać oznaki dopiero po upływie pewnego okresu od czasu narażenia na działanie szkodliwych czynników. W związku z powyższym, do 11 września 2014 roku przedłużony został termin składania wniosków o odszkodowanie pracownicze Workers’ Compensation. Wydłużony termin dotyczy jednak tylko określonych przez Departament Zdrowia schorzeń. Są to choroby górnego odcinka i błon śluzowych układu oddechowego, choroby dolnego odcinka układu oddechowego, choroby przełyku i układu pokarmowego (ostre lub przewlekłe), choroby psychiczne oraz inne nowo wykryte schorzenia będące odległym w czasie skutkiem ekspozycji na działanie czynników szkodliwych.

Rejestracja zabezpiecza prawo do ewentualnego należnego odszkodowania w przyszłości, jeżeli stan zdrowia się pogorszy. Oświadczenie rejestracyjne, o którym mowa powinno zawierać daty, miejsca i opis wykonywanych prac w strefie WTC, nazwę pracodawcy, jego adres oraz nazwę ubezpieczyciela pracodawcy (jeżeli jest nam znany). Najważniejsze będzie jednak ostatnie miejsce pracy w okolicach daty 12 września 2002 roku. Należy pamiętać, że zebranie odpowiednich dokumentów (głównie potwierdzeń miejsc pracy i ilości przepracowanych godzin wraz z dokładnym potwierdzeniem ostatniego miejsca pracy), może zająć więcej czasu niż się spodziewamy. Niekompletna dokumentacja dotycząca zatrudnienia oraz konieczność wyjaśnienia czy dana praca miała związek z akcją ratunkową, odgruzowywaniem lub porządkowaniem strefy WTC, wymaga niejednokrotnie pisemnego potwierdzenia z Lokalu 78.

Sama rejestracja w Urzędzie Odszkodowań Pracowniczych nie wystarcza jeszcze do wszczęcia postępowania odszkodowawczego przed Workers’ Compensation Board. Jest to tylko rejestracja obecności pracownika w określonym okresie w strefie zagrożenia. W ślad za złożonym oświadczeniem WTC-12 uczestnik prac na terenie strefy WTC powinien zgłosić roszczenie o wypłatę świadczeń w ramach odszkodowania pracowniczego.

Zgłoszenia takiego dokonuje się jednak dopiero wtedy, kiedy pracownik zacznie odczuwać dolegliwości chorobowe, a lekarz prowadzący stwierdzi, że są one powiązane z pracą wykonywaną w tamtym okresie (9/11/2001 – 9/12/2002) w strefie oddziaływania WTC.

Dopiero po złożeniu w Workers Compensation Board roszczenia o odszkodowanie pracownicze rozpoczyna się proces ubiegania się o należne pracownikowi świadczenia. W ramach świadczeń poszkodowany ma prawo do: bezpłatnej opieki medycznej, zastępczych zarobków i ewentualnego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub całkowitą niezdolność do pracy.

W procesie tym, przez wielu bagatelizowanym ze względu na jego bardziej urzędowy niż sądowy charakter, pomocna bywa obecność adwokata. Wielokrotne przesłuchania przed Workers Compensation Board, konieczność dowodzenia wysokości osiąganych zarobków, regularne kontrole postępów procesu leczenia dokonywane przez przedstawicieli ubezpieczalni, powodują, że poszkodowani przeważnie poszukują pomocy u adwokatów. Ponadto doświadczony adwokat na pewno zapozna klienta z całą procedurą postępowania, wytłumaczy treść wypełnianych formularzy oraz pomoże uzyskać potrzebne w trakcie prowadzenia sprawy dokumenty. Mecenas Andrzej Kamiński posiada oprócz tego jeszcze jeden dodatkowy atut, który w przypadku jego klientów daje im dodatkową przewagę. W początkach swojej kariery zawodowej pracował jako Claim Adjuster reprezentując interesy firm ubezpieczeniowych, które były zobowiązane do wypłaty świadczeń poszkodowanym pracownikom. Poznał więc stosowane przez ubezpieczalnie metody nadmiernego przedłużania procedur, kwestionowania przedstawianych dokumentów medycznych czy nieuzasadnionego żądania dostarczenia dodatkowych informacji. Poza tym ważna jest również dobra współpraca adwokata z lekarzem prowadzącym. Może ona znacznie przyspieszyć wypłatę należnych klientowi świadczeń. Mecenas Andrzej Kamiński poza tym biegle mówi po polsku i jego klienci mogą się swobodnie porozumiewać ze swoim przedstawicielem zarówno w języku angielskim jak i polskim, co nie pozostaje bez znaczenia dla sprawy. Mają również pewność, że podczas przesłuchania w sądzie, tłumacz właściwie przetłumaczy pytania kierowane do klienta oraz jego odpowiedzi. Zdarza się bowiem, że błędne tłumaczenie, którego niepolskojęzyczny adwokat nie jest w stanie na bieżąco zweryfikować, może negatywnie wpłynąć na sprawę klienta. Późniejsza próba kwestionowania takiego błędnego tłumaczenia jest niezwykle trudna do udowodnienia. Mecenas Kamiński nieraz kwestionował poprawność tłumaczenia, w celu ochrony interesów swoich klientów. Ponadto po każdym przesłuchaniu klient kancelarii mecenasa Kamińskiego otrzymuje krótką informację z przesłuchania wraz z ustaleniami i przewidywanymi przyszłymi wydarzeniami w sprawie.

Ochrona interesów klientów kancelarii mecenasa Kamińskiego poszkodowanych w związku z pracą w strefie WTC zaowocowała również bardzo ścisłą współpracą z Kancelarią Gregory Cannata & Associates z Manhattanu. Dla wzmocnienia zabezpieczenia interesów klientów obie kancelarie korzystają nawzajem ze swojego doświadczenia i na co dzień ściśle współpracują ze sobą. Podczas gdy mecenas Andrzej Kamiński prowadzi postępowanie przed Workers’ Compensation Board, mecenas Gregory Cannata w tym samym czasie zabezpiecza interes klienta w ramach odszkodowania z funduszu Victim Compensation Fund. Wymiana doświadczeń, wzajemne konsultacje oraz pomoc w pozyskiwaniu koniecznych dokumentów są dwukrotnie efektywniejsze, ze względu na chęć jak najlepszego zabezpieczenia interesu klienta.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniem swoich praw w związku z pracą w strefie WTC po atakach 9/11 i przysługującego im być może odszkodowaniem z tego tytułu zapraszamy do Kancelarii Adwokata Andrzeja Kamińskiego, który w podobnych sprawach reprezentuje dziesiątki poszkodowanych klientów. Zapraszamy na bezpłatną konsultację.